Algemene voorwaarden Brass Invest

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden BRASS INVEST BVBA

 

1        Begrippen in het kader van onderhavige Algemene Voorwaarden:
1.1 “Brass Invest”: de BVBA Brass Invest met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Steenweg op Waarloos 63, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0890.456.139, en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE 0890.456.139.

 

1.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die tevens raadpleegbaar zijn op de website www.braxx-motors.com.

 

1.3 “Klant-Koper”: elke (rechts)persoon die een wagen (nieuw, tweedehands en/of oldtimer) of een dienst (onderhoud, herstel en/of tuning van wagens) aankoopt bij Brass Invest, een bestelling plaatst bij Brass Invest, en/of een prijsaanvraag vraagt aan Brass Invest.

 

1.4 “Consument”: een consument in de zin van het wetboek Economisch recht, i.e. de natuurlijke persoon die een wagen bij Brass Invest aanschaft en gebruikt voor niet beroepsmatige doeleinden .

 

1.5 “Ondernemingen/of handelaar”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en in die hoedanigheid en met dat doeleinde een wagen bij Brass Invest aanschaft .

 

2        Toepassing onderhavige Algemene Voorwaarden:
2.1 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de precontractuele en contractuele verhoudingen tussen Brass Invest en Klant-Koper terzake de aan-verkoop, het herstel, onderhoud en tuning van wagens, daaronder inbegrepen de accessoires, onderdelen, toebehoren e.d.m.

 

2.2 Alle offertes, bestelbons, orderbevestigingen en leveringen van Brass Invest zijn onderworpen aan de hierna beschreven Algemene Voorwaarden. Behoudens andersluidende bepaling, zijn offertes van Brass Invest 14 dagen geldig, waarna deze komen te vervallen.

 

2.3 Door het indienen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een bestelling en/of sluiten van een overeenkomst erkent Klant-Koper kennis te hebben genomen van onderhavige Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.

 

2.4 Elke afwijking op onderhavige Algemene Voorwaarden moet schriftelijk door Brass Invest bevestigd worden.

 

2.5 Een bestelling is door Brass Invest aanvaard, na ontvangst van een getekende bestelbon van Klant-Koper. Brass-Invest kan afzien van dergelijke getekende bestelbon , zonder dat dit de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang brengt.

 

In geval van verschil tussen de bestelling van Klant-Koper en de bestelbon of orderbevestiging van Brass Invest, heeft de offerte of orderbevestiging van Brass Invest sowieso voorrang.

 

2.6 Voor zover deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

2.7 De nietigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang. In dergelijk geval zullen Brass Invest en Klant-Koper in de mate van het mogelijke de nietige en/of onafdwingbare bepaling trachten te vervangen door een equivalente bepaling.

 

3        Levering – leveringsmodaliteiten en risico-overdracht.
3.1       Levertermijn t.a.v. Klant-Koper die een Onderneming is.
T.a.v. Klant-Koper die een Onderneming is, zijn de opgegeven levertermijnen richtinggevend doch niet bindend en kan er geen aansprakelijkheid weerhouden worden in hoofde van Brass Invest in geval van overschrijding van de indicatief opgegeven levertermijn.

 

3.2       Levertermijn t.a.v. Klant-Koper die een Consument  is.
De in de bestelbon en/of orderbevestiging door Brass Invest opgegeven leveringstermijnen zijn bindend in het geval Klant-Koper de hoedanigheid heeft van Consument.

 

Ingeval Brass Invest deze overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet kan naleven, verwittigt hij de Klant-Koper schriftelijk per aangetekende brief of middels elk ander wettelijk toegestaan bewijsmiddel. Brass Invest  zal Klant-Koper inlichten over de verlenging van de leveringsdatum of -termijn, die evenwel niet meer dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn kan bedragen.

 

Indien deze nieuwe verlengde levertermijn wordt overschreden, dan kan Klant-Koper de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen per aangetekende brief.

 

In dat geval zal Brass Invest het betaalde voorschot binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze beëindiging  terugbetalen aan Klant-Koper.

 

Ook in het geval Brass Invest de Klant-Koper geen verlenging van de aanvankelijk overeengekomen leveringstermijn heeft meegedeeld, is de Klant-Koper gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien er laattijdig wordt geleverd. In dat geval zal Brass Invest het betaalde voorschot binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze beëindiging  terugbetalen aan Klant-Koper.

 

3.3       Plaats levering:
Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van wagen(s) uitsluitend in de magazijnen van Brass Invest.

 

Klant-Koper draagt alle risico’s met betrekking tot de wagen(s) vanaf de effectieve levering.

 

Klant-Koper dient de wagen(s) af te halen en in ontvangst te nemen in de magazijnen van Brass Invest  op de voorziene leverdatum.

 

Indien Klant-Koper de wagen(s)  niet in ontvangst neemt op de overeengekomen leverdatum, is Brass Invest  gerechtigd om na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief of elk ander wettelijk toegestaan bewijsmiddel:

·      Garagekosten aan te rekenen forfaitair bepaald op 10,-€ per dag vanaf de overeengekomen leverdatum

·      De overeenkomst te beëindigen en een vergoeding te eisen voor geleden schade met een maximum van 15% van de totaalprijs (btw excl).

Voormelde garagekosten en vergoeding voor geleden schade gelden niet wanneer Klant-Koper bewijst dat het niet in bezit nemen van de wagen het gevolg is van overmacht.

3.4       Eigendomsvoorbehoud.
De wagens blijven eigendom van Brass Invest tot volledige betaling door Klant-Koper van de volledige koopsom, intresten en kosten. Niettemin gaat het risico met betrekking tot de wagen(s) over op het moment van levering.

 

Klant-Koper zal er zich van onthouden, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de wagen(s),  om de wagen(s) te verkopen, te verhuren, te exporteren, in pand te geven, of er om het even welke manier over te beschikken en hij zal er geen enkele wijziging in aanbrengen, die er de waarde van zou kunnen doen verminderen.

 

Klant-Koper verbindt zich ertoe de wagen in perfecte staat te onderhouden. Bij vervreemding van een niet volledig betaalde wagen door Klant-Koper, draagt hij automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan Brass Invest.

 

4        Prijzen en prijswijzigingen:
4.1       Prijzen mbt de verkoop van wagens
De op de bestelbon vermelde prijs, exclusief taksen, mag niet worden verhoogd, onverminderd hetgeen hieronder is vermeld.
Wanneer de overeengekomen leveringsdatum, of de overeengekomen leveringstermijn vier maanden overschrijdt, mag Brass Invest wat nieuwe wagens betreft, elke wijziging in de maximumprijs (catalogusprijs) aanbevolen door de invoerder of producent, op de overeengekomen prijs doorrekenen.

 

Wordt de overeengekomen prijs aldus verhoogd, dan heeft Brass Invest wel de verplichting de Klant-Koper hiervan onmiddellijk op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. In dit schrijven moet ook melding worden gemaakt van de mogelijkheid voor Klant-Koper om de overeenkomst te ontbinden. Klant-Koper kan dan bij een verhoging van de prijs de overeenkomst ontbinden per aangetekend schrijven, binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging.

Het eventuele voorschot zal binnen de acht kalenderdagen volgend op de ontvangst van dit aangetekend schrijven van Klant- Koper worden terugbetaald.

 

Wordt evenwel, bij toepassing van artikel 3.2 de overeengekomen leveringsdatum overschreden of de leveringstermijn verlengd, dan mag de overeengekomen prijs, exclusief taksen, geen enkele verhoging ondergaan.

 

4.2       Prijzen terzake tuning, onderhoud en herstel.
Tuning, onderhoud en herstel gebeurt aan prijzen vermeld op offerte of meegedeeld bij aanvraag.

 

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt onderhoud, herstel en tuning in regie aan uurtarief uitgevoerd en tegen betaling van onderdelen aan de prijs van kracht op datum van uitvoering van de werken.

5        Klachten-Aansprakelijkheid –Garantie t.a.v. Klant-Koper die een Consument is.
5.1       Zichtbare gebreken en zichtbare non-conformiteit
Klant-Koper dient op het moment van levering en inontvangstname van de wagen(s), deze onmiddellijk na te kijken op zichtbare gebreken en zichtbare non-conformiteiten.

 

Alle klachten omtrent zichtbare gebreken en non-conformiteiten zoals lakwerk, binneninrichting, koetswerk, onjuiste levering, beschadiging van de wagen(s) e.d.m., dienen schriftelijk te worden ingediend per aangetekend schrijven gericht aan Brass Invest binnen de 48 uren na levering en vóór elke behandeling of gebruik van de wagen(s) door Klant-Koper.

 

5.2       Wettelijke garantie t.a..v. Klant-Koper als Consument
In hoofde van Klant-Koper die een Consument is, geldt een wettelijke garantie zoals bepaald in artikelen 1649bis en volgende van het burgerlijk wetboek.

 

Deze garantie bedraagt voor nieuwe wagens 2 jaar vanaf levering. Voor tweedehandswagens en oldtimers is deze wettelijke garantie beperkt tot 1 jaar vanaf levering en geldt deze niet voor de gebreken opgesomd in de bestelbon en/of orderbevestiging van Brass Invest.

 

Deze wettelijke garantie geldt bovendien niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van normale slijtage en vetusteit, foutief gebruik, foutieve stalling en/of slecht/verkeerd onderhoud door Klant-Koper en/of andere niet aan Brass Invest toe te rekenen oorzaken.

 

Klant-Koper dient elk verborgen gebrek aan Brass Invest te melden per aangetekende brief binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop hij het heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen, met voorlegging van de aankoopbewijs van de wagen bij Brass Invest. Na afloop van die termijnen en zonder voorlegging van een aankoopbewijs zal geen klacht mbt verborgen gebrek(en) aanvaard worden.

 

De wettelijke garantie hier omschreven doet in hoofde van Klant-Koper geen afbreuk aan de bepalingen van artikelen 1641 e.v. van het burgerlijk Wetboek.

 

6        Klachten-Aansprakelijkheid –Garantie t.a.v. Klant-Koper die een Onderneming is.
6.1       Zichtbare gebreken en zichtbare non-conformiteit
Klant-Koper dient op het moment van levering en inontvangstname van de wagen(s), deze onmiddellijk na te kijken op zichtbare gebreken en zichtbare non-conformiteiten.

 

Na vertrek uit de magazijnen van Brass Invest  geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Klant- Koper aanvaard. Klant-Koper kan na levering geen klacht meer indienen opzichtens Brass Invest wegens zichtbare non conformiteit en/of zichtbare gebreken van welke aard ook.

 

6.2       Garantie voor verborgen gebreken in hoofde van Klant-Koper als Onderneming voor oldtimers en tweedehandswagens .
Wat oldtimers en tweedehandswagens betreft, worden deze door Brass Invest verkocht en geleverd in de door Klant-Koper gekende staat. Met uitzondering van wat is vermeld in hierna volgende paragraaf, wordt geen garantie verleend voor verborgen gebreken en is Brass Invest terzake niet aansprakelijk, tenzij expliciet anders schriftelijk is overeengekomen en mits een opzettelijke fout in hoofde van Brass Invest is bewezen.

 

Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen terzake door Brass Invest te leveren tweedehandswagen(s) en oldtimers moeten aldus uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval strekt de garantieverplichting van Brass Invest zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsbedingen of kwaliteitsnormen.

 

Alsdan moeten klachten met betrekking tot verborgen gebreken of verborgen non-conformiteiten worden ingediend per aangetekend schrijven aan Brass Invest binnen 8 werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 12 maanden na de levering.  Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk 12 maanden na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.

 

Koper dient de gebrekkige goederen ter beschikking te houden van Brass Invest.

 

Indien de wagen werd bewerkt, vervreemd of niet meer in het bezit is van Klant-Koper, wordt Klant-Koper geacht afstand te hebben gedaan van zijn vorderingen uit hoofde van verborgen non-conformiteiten of verborgen gebreken en kunnen klachten dienaangaande niet meer worden aanvaard.

 

Ingeval van tijdige en gegronde klacht wegens verborgen non-conformiteit of verborgen gebrek heeft Klant-Koper enkel de keuze om een vordering in te stellen tot prijsvermindering of teruggave van de gebrekkige goederen, zonder dat Klant-Koper enig ander recht op schadevergoeding kan doen gelden.

6.3       Garantie voor verborgen gebreken in hoofde van Klant-Koper als onderneming voor nieuwe wagens.
Wat nieuwe wagens betreft, beperkt de garantie en aansprakelijkheid terzake verborgen gebreken en verborgen non-conformiteiten van Brass Invest zich tot die garantie dewelke Brass Invest door haar leverancier is gegeven.

6.4
De aansprakelijkheid van Brass Invest opzichtens Klant-Koper voor alle door Brass Invest desgevallend veroorzaakte directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de verkochte wagen(s) zoals vermeld op de factuur.

 

In elk geval kan Brass Invest nooit aansprakelijk  worden gesteld voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade of productschade, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de) montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie, tenzij een opzettelijke fout in oorzakelijk verband met deze schade in hoofde van Brass Invest  effectief is bewezen.

 

6.5       Geen aansprakelijkheid in geval van overmacht.
Partijen zijn opzichtens elkaar niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of onvolledig nakomen van enige  overeenkomst, indien dit veroorzaakt is door overmacht, zoals o.m. arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, oorlog, opstand, tekort aan vervoersmiddelen, schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energiegebruik.

 

7        Betalingsvoorwaarden
7.1
Alle facturen van Brass Invest zijn contant en zonder korting te betalen op haar maatschappelijke zetel.

 

7.2
Wat Klant-Koper betreft die een Consument is, is er sowieso een voorschot van 15% van de verkoopprijs van de wagen verschuldigd bij het plaatsen van de bestelling door Klant-Koper. Brass Invest is gerechtigd dit voorschot te verhogen mits akkoord van Klant-Koper, indien het om een speciale bestelling gaat (bv specifieke oldtimer op verzoek van Brsas Invest voor klant-koper ingekocht).
T.a.v. Klant-Koper die een Onderneming is, is Brass Invest sowieso gerechtigd een hoger voorschot dan 15% van de verkoopprijs van de wagen  overeen te komen.

 

Bij levering is het saldo van de verkoopprijs of de totale verkoopprijs (in geval van geen betaald voorschot) onverwijld integraal verschuldigd.

7.3
Elk protest mbt de facturen van Brass Invest dient schriftelijk en omstandig te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.

 

In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag is Klant-Koper zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,00 en een nalatigheidsintrest vanaf de vervaldag, gelijk aan 12% per jaar.

 

In geval van niet of niet-tijdige betaling is Brass Invest gerechtigd haar verbintenissen, waaronder haar verbintenis tot levering op te schorten tot de dag der volledige betaling.

 

7.4
In geval van laattijdige betaling en in het geval geen volledige betaling is uitgevoerd door Klant-Koper binnen de tien kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief uitgaande van Brass Invest aan Klant-Koper hetzij in geval van faillissement, ontbinding, staking van betaling e.d. van Klant-Koper, kan Brass Invest de verkoop ontbinden zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven gericht aan Klant-Koper. In dit geval is Klant-Koper aan de Brass Invest een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade. In hoofde van Klant-Koper die de hoedanigheid heeft van Consument bedraagt dergelijke vergoeding een  maximum van 15% van de totale prijs van de wagen en in hoofde van Klant-Koper die de hoedanigheid heeft van Onderneming bedraagt dergelijke vergoeding een  25% van de totale prijs van de wagen.

8        Bijzondere bedingen in hoofde van Klant-Koper die Consument is.
8.1       Verkoop onder voorwaarde van bekomen financiering.
Indien de koop wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van de toekenning van een financiering, dient dit vermeld te worden op de bestelbon. De koop komt in voorkomend geval pas tot stand na voorlegging van het bewijs dat de financiering werd toegekend. In voorkomend geval is de opgegeven leveringstermijn of -datum louter indicatief. Na de kennisgeving van het verkrijgen van de financiering, dienen partijen tot een definitief akkoord te komen omtrent de leveringstermijn en/of -datum.

Indien de financiering wordt geweigerd door de kredietinstelling, zal de Klant-Koper onverwijld Brass Invest hiervan in kennis stellen. Daarenboven moet het schriftelijk bewijs van deze financieringsweigering per aangetekende brief aan Brass Invest worden overgemaakt binnen de maand na ondertekening van de bestelbon. Het eventuele betaalde voorschot zal in dat geval onmiddellijk aan Klant- Koper worden terugbetaald. Indien Klant- Koper deze bepaling niet naleeft zal hij aan Brass Invest een schadevergoeding verschuldigd zijn die evenwel beperkt is tot 15% van de totale prijs van het voertuig.

8.2       Verkopen buiten de verkoopruimten van  Brass Invest.
Klant-Koper beschikt over een recht tot herroeping zonder opgave van redenen met betrekking tot de wagen die hij heeft aangekocht buiten de verkoopruimten van Brass Invest, tenzij de wagens is vervaardigd en is verkocht volgens de specificaties van Klant-Koper (zie artikel artikel VI.73, 3° van het Wetboek Economisch Recht ).

 

De herroepingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen en verstrijkt binnen de 14 dagen na de dag waarop Klant-Koper of een door hem aangewezen derde de wagen fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Klant-Koper aan Brass Invest via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekend schrijven hetzij per email aan inge@braxx-motors.com op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Klant-Koper kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat Klant- Koper zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Als Klant-Koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen terug die hij op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant-Koper voor een andere wijze van levering dan de door Brass Invest geboden goedkoopste standaardlevering) en dit niet later dan 14 kalenderdagen nadat Brass Invest op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant-Koper om de overeenkomst te herroepen. Brass Invest mag wachten met de terugbetaling tot zij de wagen heeft terug gekregen.

 

Klant-Koper dient de wagen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Brass Invest heeft meegedeeld, aan Brass Invest terug te bezorgen. Klant-Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de wagen die het gevolg is van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de wagen vast te stellen.

 

9        Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:
Geschillen tussen Brass Invest en Klant-Koper worden beheerst door het Belgisch recht met uitzondering van het Weens Koopverdrag d.d. 11 april 1980. Voor alle geschillen zijn naar keuze van eisende partij de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (België) of de rechtbanken van de woonplaats van verweerder uitsluitend bevoegd.